Kronisk stress, traumer og PSTD

Langvarig Stress

Kronisk stress opstår, når der er ubalance mellem de udfordringer, du står overfor, og dine muligheder for at håndtere dem.

Årsager til langvarig stress kan være:

  • Alvorlige begivenheder i dit liv
  • Belastninger på arbejdet og/eller i privatlivet
  • Manglende fritid og hvile

Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig.

Risiko ved langvarig stress

Vedvarende stress er en uhensigtsmæssig tilstand og øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom.

Denne form for stress øger bl.a. risikoen for:

  • Hjerte-karsygdomme
  • Depression
  • Forværring af kroniske lidelser, fx overfølsomhedssygdomme og type 2-sukkersyge
  • Ulykker

Hvis krisen/traumerne er af alvorligere karakter og ikke behandles kan den føre til senere posttaumatiskstresslidelse(PTSD=PostTraumatic  StressDisorder)

Ved kronisk eller langvarig stress, traumer og PTSD foreslår vi  hjælp til selvhjælp via psykoterapi og rådgivnig – hurtigst mulig

 PTSD og traumer

Faktorer som kan have indflydelse på udviklingen af PTSD

Posttraumatisk stress er forbundet med en traumatisk begivenhed, der overstiger individets ressourcer på det pågældende tidspunkt. Det, som overvælder individet, kan både være enkeltstående traumatiske hændelser eller akkumuleret kontinuerlig stress.

Man kan ikke per definition afgøre, hvilke begivenheder eller hændelser der vil udløse posttraumatiske reaktioner hos det enkelte individ, da posttraumatisk stress er under indflydelse af forskellige faktorer:

Personlighedsfaktorer
Temperament
Affektregulering
Mentalisering
Tilknytning (og forskellige
tilknytningsstile)
Tidligere traumer i familien
Miljømæssige faktorer
Forældreevne inden
dødsfald
Forældreevne hos
tilbageværende forælder
Sorgkultur
Familie
Venner
Skole
Omstændigheder ved tabet
Betydningen af afdøde forælder
Dødsfaldets pludselighed
Længerevarende sygdom
Ulykker
Mord
Selvmord

Symptomerne, som ofte viser sig efter sådanne traumatiske hændelser, og som knytter sig til PTSD er:

Genoplevelse, undgåelsesadfærd og uro.

  1. Genoplevelse omfatter bl.a. påtrængende minder, gentagelsestvang, tilbagevendende mareridt, ubehag eller kropslig uro i situationer, som minder om hændelsen, og følelse af den traumatiske situation gentager sig.
  2. Undgåelse og følelsesløshed omfatter bl.a. undgåelse af tanker, følelser eller samtaler, aktiviteter, mennesker eller steder som vækker de traumatiske minder; vanskeligheder med at huske vigtige aspekter ved den traumatiske situation; mindsket interesse for vigtige aktiviteter, der tidligere medførte glæde; følelse af afstand og distance til andre; indskrænket følelsesregister; en følelse af forkortet fremtidsperspektiv.
  1. Uro omfatter bl.a. søvnproblemer, irritation, vrede, koncentrationsvanskeligheder, hyperårvågenhed og oversensitivitet på stimuli.

Traume-og PTSD-behandling

Som udgangspunkt tager vi fat i klientens ofte oversete ressourcer, det beroligende, det behagelige, og arbejder nænsomt og i små bidder.

Det er nemlig fra de trygge og sikre tilstande i kroppen, at man kan begynde at arbejde med traumet.

Arbejdet med stress, traumer og PTSD er som en pendulering frem og tilbage mellem det trygge og traumet.

Det gælder om at fjerne sig fra traumereaktionen lige før klienten bliver overvældet af følelserne og genoplever det hele igen. Slutresultatet skal gerne være, at når man i fremtiden taler om oplevelsen vil personen godt kunne køre op, men vil også have lært at kunne berolige sig selv igen.

Årsagen til det er, at når man arbejder med traumer, kan man meget let komme til at opleve, at personens kapacitet overvældes med en retraumatisering til følge, hvilket vil sige, at klienten genoplever traumet, når der tales om det, og derved vil hjernen tro, at der igen er fare på færde. Derfor starter vi altid med at spørger til klientens ressourcer, behagelige og trygge oplevelser i deres liv.