Intensiv Dynamisk Terapi kan sætte dig fri til større livsglæde. https://psykoterapeuterne.me/intensiv-dynamisk-korttidsterapi/

Intensiv dynamisk korttidsterapi

Intensiv dynamisk korttidsterapi er en ny og effektiv metode til at blive et glad og tilfreds helt menneske.

Metoden er baseret på hele den klassiske arv af metoder.

Det er f.eks psykoanalyse og kognitiv terapi, men denne er langt mere effektiv, hurtig og mere gennemgribende.

Et terapeutisk forløb med Intensiv Dynamisk Korttidsterapi kan f.eks strække sig  over 5 -20 sessioner. Det gør det muligt for dig at blive færdig med og fri af de dårlige vaner og oplevelser ,som griber forstyrrende ind i dit liv nu.

Det kan være det, der gør, at andre mennesker altid viser sig at være besværlige.

Canadieren Habib Davanloo  udviklede oprindelig denne terapiform.  Senere er den blevet modificeret og tilpasset til en bredere vifte af mennesker.

Niels Hoffmeyer, Birthe Jacobsen, Karin Gyltner og Torben Thaulow været i USA og er blevet undervist i denne terapiform. De har uddannet folk i denne terapiform  siden år 2001.

Vores uddannelse på Institut For Gestaltanalyse tog 3 år.

 Psykolog Johanne S. Refseth har skrevet en introduktion til  terapiformen:

“Intensiv dynamisk korttidsterapi (IntensivShortTermDynamicPsychotherapy-ISTDP) er en empirisk valideret behandlingsform, som er effektiv for en række psykiske lidelser, herunder depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser (Abbass, Town & Driessen, 2012).

Følelser og impulser

I ISTDP antager man, at psykiske problemer opstår fordi personen ubevidst undgår følelser og impulser, som er knyttet til smertefulde oplevelser i fortiden.

Undgåelse af følelser skaber uhensigtsmæssige, ofte selvdestruktive, mønstre i personens liv. Disse mønstre forringer personens mellemmenneskelige forhold og evnen til at fungere optimalt  (Abbass & Bechard, 2005).

I en ISTDP behandling arbejder terapeut og klient sammen om at afdække klientens selvdestruktive mønstre og forstå mønstrenes sammenhæng med klientens fortid. Endvidere arbejder man tæt sammen for at hjælpe klienten med at opgive de destruktive forsvar, og opleve de underliggende konfliktfyldte følelser .

Formålet med terapien er, at klienten skal blive helt fri for symptomer, have adgang til alle sine følelser og kunne handle ud fra dem .

Psykiske lidelser og tilknytning

Inden for ISTDP antager man, at mange psykiske lidelser opstår som et resultat af brud på tilknytningen mellem barnet og dets omsorgspersoner.

Brud på et barns tilknytning til forældre  i form af afvisning, tab, omsorgssvigt eller misbrug, skaber stærke blandede følelser i barnet.

Dersom barnet har tilstrækkelig støtte omkring sig, og får hjælp til at bearbejde sine følelser, kan det ofte lægge oplevelsen bag sig, uden at udvikle en psykisk lidelse .

Hvis barnet derimod ikke får tilstrækkelig hjælp til at bearbejde, vil det ubevidst begynde at undgå situationer, som vækker traumerelaterede følelser .

Følelser som kompas

Idet følelser fungerer som et kompas for hvilke ting man kan lide og ikke kan lide i verden, kan det at spærre for følelserne få store konsekvenser .

Dette fører ofte til, at man får svært ved at involvere sig følelsesmæssigt i andre, at sætte grænser for sig selv,  og samtidig have empati og medfølelse for mennesker omkring sig.

Videre omfatter de strategier der benyttes til at spærre for følelser tit uhensigtsmæssig og destruktive måder at være sammen med andre mennesker på.

Dette sker, fordi traumerelaterede følelser og reaktioner hænger sammen med de tilknytningsfølelser, som vækkes når man er sammen med andre mennesker . Når der ubevidst bliver lukket ned for disse følelser,blokerer det også for det naturlige samvær med andre.

Hvordan kan en undgåelsesreaktion se ud?

Undgåelsesreaktionen indeholder to hoveddele: angst og forsvar. Begge dele er måder at undgå traumerelaterede følelser på,  ofte helt, eller delvist ubevidst.

Angst er en kropslig reaktion, mens forsvar er adfærdsmæssige eller tankemæssige strategier og mønstre, som på forskellige måder får personen til at dæmpe og undgå konfliktfyldte følelsesmæssige reaktioner .

Angst

Angst er en kropslig, observerbar reaktion i det autonome nervesystem eller den tværstribede muskulatur. Når angst ubevidst dækker over traumerelaterede følelser, vil angsten vækkes lynhurtigt efter følelsen. Det vil i praksis sige at personen sjældent lægger mærke til følelsen, vedkommende registrerer derimod at bliver angst .

Angstreaktioner kan forplante sig i fire forskellige systemer i kroppen. Det hyppigste er, at angsten forplanter sig i tværstribet muskulatur,  som spændinger . En anden, og mere alvorlig, måde angsten kan kanaliseres på, er i glat muskulatur, omkring de indre organer, med symptomer som diarre, kvalme eller migræne.

De mest alvorlige og hæmmende former for angstkanalisering er i form af kognitive og perceptuelle forstyrrelser, som påvirker sanseapparatet, f.eks. svimmelhed, hukommelsestab, hallucinationer  eller tab af følelse eller kraft i kropsdelen .

Dersom en person får en angstreaktion ved aktivering af traumerelaterede følelser, vil angstreaktionen kunne observeres og diagnosticeres i et klinisk interview. Man vil typisk se at symptomerne øges, når man fokuserer på situationer som vækker traumerelaterede følelser, mens man ser en reduktion i symptomer når man retter fokus væk fra disse .

Klienter som får stærke og vedvarende angstreaktioner, når konfliktfyldte følelser vækkes, lider ofte af funktionelle lidelser, som er en betegnelse for en klinisk tilstand, som ikke kan forklares ud fra medicinske fund, men som påvirker personens kropslige funktioner og opleves meget ubehagelig. Eksempler på dette kan være irritabel tyktarm, kronisk hovedpine, , lammelser, hukommelsesproblemer og lignende. For disse lidelser kan ISTDP være en nyttig behandlingsform .

Forsvar og følelser

Forsvarsstrategier er forskellige adfærdsmæssige taktikker, som har den effekt, at de dulmer og dækker over konfliktfyldte og traumerelaterede følelser og angst. Forsvar kan antage mange former. I princippet kan alt hvad en person gør betegnes som forsvar, hvis det har den effekt at den følelsesmæssige aktivering dulmes. Det vil sige, at man definerer forsvar ud fra den funktion det har i den situation det bliver brugt .

Forsvarsstrategier indeles i formelle forsvar eller taktiske forsvar.

Formelle forsvar er strategier der har den effekt at personen undgår at være i kontakt med sine følelser. Taktiske forsvar er forsvar, der nedsætter den emotionelle kontakt med andre mennesker .

Formelle forsvar kan igen deles op i repressive og regressive forsvar.

Repressive forsvar undertrykker selve oplevelsen af følelsen, for eksempel ved at en person rationaliserer oplevelsen, så den bliver mindre konfliktfyldt.

Regressive forsvar er forsvar, hvor man fordrejer virkeligheden, f.eks. ved at benægte egen reaktion, tillægge andre motiver og egenskaber man selv har, men ikke kan rumme, eller udadreagere ved at hæve stemmen, bande eller gå .

Behandling:

I terapien arbejder man målrettet mod at skabe en situation, hvor der er en høj grad af følelsesmæssig nærhed mellem klient og terapeut. For at opnå dette, benytter man et emotionelt fokuseret interview. Dersom der foregår en patologisk reaktion, som undertrykker følelserne, vil man kunne observere, at der i stedet for følelser aktiveres forsvar og angst .

Ud fra observationen af forsvar og angst som stedfortræder for følelser, kan man, sammen med klienten, arbejde med at forstå betydningen af denne undgåelses sammenhæng med patientens fortid. Videre arbejder terapeut og klient sammen om at få forsvaret af vejen, og håndtere angsten, således at klienten har mulighed for at kende og forløse sine følelser og mulighed for at bearbejde sine traumer og tab .

Udvikling af relationelle traumer 

Lad os sige, at et barn oplever at miste en omsorgsperson, for eksempel sin far. I perioden efter, er moderen ofte følelsesmæssigt påvirket, bliver passiv, irritabel og har svært ved at give tilstrækkelig omsorg til sit barn. Barnet får, på baggrund af dette, stærke blandede følelser ovenfor både far og mor.

Videre er barnet forhindret i at bearbejde sine følelser, da moderen ikke er følelsesmæssigt tilgængelig, og barnets følelser, som i forvejen er smertefulde, begynder nu at vække angst. Det er ubehageligt at mærke angst, og barnet begynder at undgå alt, som udløser følelser forbundet med traumet. Siden traumet er opstået i en nær mellemmenneskelig relation betyder dette, at følelserne bliver udløst hver gang barnet er i en lignende situation, og barnet vil derfor begynde at undgå nære mellemmenneskelige relationer.

Eksempel på forsvar

Barnets måde at undgå mellemmenneskelig kontakt på kan være, at undgå øjenkontakt . Denne er en af de vigtigste kilder til nær mellemmenneskelig kontakt. En undgåelse af dette vil derfor nedsætte oplevelsen af nærhed og tjener dermed formålet, ubevidst at undgå følelser og angst forbundet med traumet. Fordi undgåelse af øjenkontakt reducerer den følelsesmæssige aktivering, bliver denne manøvre barnets forsvar.

Barnet er ofte ikke selv klar over, at det undgår øjenkontakt. Det er heller ikke selv klar over, hvilke følelser det undgår.

Barnet oplever det at undgå øjenkontakt som en vane, eller ”sådan er jeg bare”, og have svært ved at have øjenkontakt med andre gennem hele opvæksten.

Som voksen har personen fået den  vane, at undgå øjenkontakt for at undgå bestemte følelser. Den nedsatte øjenkontakt skaber dårligere mellemmenneskelige relationer for personen , og hindrer indsigt i egne følelser, da forsvaret  erstatter følelserne (smerten, vrede og sorg over traumet), samtidig med at personen er ubevidst om denne proces.

Vælger denne person at gå i terapi, vil aktivering af følelser i samspil med terapeuten fremkalde forsvar, hvorved personen vil prøve at undgå øjenkontakt med terapeuten. Når terapeuten påpeger dette, og personen begynder at se terapeuten i øjnene, vil følelser og angst relateret til traumet aktiveres på ny, hvorved klienten får en ny mulighed til at bearbejde sine traumer, sammen med en terapeut som forhåbentlig er bedre i stand til at møde personen i øjenhøjde end de tidligere omsorgspersoner.

Ovenstående er en meget forenklet udgave af hvordan man i ISTDP antager, at mennesker udvikler psykiske lidelser. I praksis vil man som regel benytte sig af mange varianter af forsvarsstrategier, som beskyttelse mod psykisk smerte, og flere typer af angst vil også blive aktiveret, ligesom flere følelser som regel er konfliktfyldte.”

Referencer

Abbass, A. (2005) Somatization: Diagnosing it sooner through emotion-focused interviewing. Journal of Family Practice. 54(3) 231-239.

Abbass, A., Bechard, D. (2007) Bringing Character Changes with Davanloo’s Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy. AD HOC Bulletin of Short-term Dynamic Psychotherapy. 11(2) 26-40.

Se også her:

Patricia della Selva: Intensiv Dynamisk Korttidsterapi ( Lærebogen vi brugte, da jeg tog uddannelsen hos Niels Hoffmeyer)

Individuel Samtaleterapi

Parterapi