Bedre relationer
og dybere kærlighed

Vores terapi: Mål, metoder og værdier:

Hos Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund får du en god mulighed for at skabe udvikling og varig forandring. Hos os kan du styrke dine muligheder og derved få mere ud af livet.

Finns CV

Målene for terapi er blandt andet :

 • At lære at føle sig mere afslappet i nære og intime relationer
 • at lære at klare sig selv uden de store problemer. At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt. Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.
 • At blive bedre i stand til at kalde på den tryghed og sikkerhed som ens nærmeste kan give
 • At lære at bede om det, man ønsker og afvise det man ikke har brug for
 • At kunne rumme og udtrykke sine følelser til andre, især mere vanskelige følelser som vrede og skuffelse
 • At kende sig selv og især sine sårbarheder og vide hvad der i hverdagen udløser dem
 • At kunne finde alternative måder at tackle sine sårbarheder på
 • At blive i stand til at opleve glæde og more sig sammen med venner og familie
 • At få en fornemmelse af, hvad der er ens typiske “tilknytningsstil” – undgående, ambivalent eller desorganiseret
 • At kunne ændre et maladaptive automatisk forsvar til et organiske sundt forsvar, der træder i kraft når man har brug for det
 • At blive i stand til at reflektere og udtrykke sig om sig selv og ens situation – gennem ord, billeder eller musik mm. Denne selvbiografiske kompetence eller refleksive evne har vist sig at have meget stor betydning for hvor godt du tackler modgang

Varighed og hjælp:

Forløbets varighed kan være meget forskelligt, men du skal gerne opleve, at du har fået noget med dig allerede første gang.

At søge hjælp til selvhjælp hos os, betyder at du mødes med et psykologisk trænet menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og selvterapi og med mange års praktisk erfaring.

Du vil også møde et menneske som tror på kærligheden, og værdien i at pleje dine relationer.

Vores store passion er at hjælpe mennesker til at lykkes i deres parforhold. Vi har igennem egen personlige erfaringer og vores terapeutiske arbejde udviklet en særlig tilgang.

Ved siden af parterapi tilbyder vi også egenterapi indenfor en lang række områder som socialpædagogisk arbejde, rådgivning, psykoterapi, stressgrupper, supervision, spiseforstyrrelser mm.

Psykoterapeuterne Anne Thinggaard og Finn Toftlund

—————————————————————————————————————————————————————–

Hvorfor terapi?

Vi går ind for en integreret terapi, der trækker på mange forskellige traditioner og teknikker, da 70-80% af det, der virker i terapi, er non-specifikke faktorer som terapeutens kontakt-og relations-evner, empati, klientens motivation, interesse, gensidige positive forventninger, åbenhed og tilstedeværelse i Nu’et.

Tilstande som terapi kan afhjælpe

Uligevægt, disharmoni og indre uro
Stress og overbelastning
Indre kritiske dialoger
Kronisk dårlig samvittighed
Tilbagetrækning og isolering
Ængstelighed, nervøsitet, angst og frygt
Stagnation og formindsket handleevne
Vrede, raseri og ustyrligt temperament
Lavt selvværd og problemer med grænsesætning
Nedtrykthed, depressivitet og forlænget sorglidelse
(Prolonged Grief Disorder ICD-11)
Overdreven og ufrivillig underkastelse og eftergivenhed
Relationelle og tilknytningsmæssige vanskeligheder
Præstationsangst, præstationstvang og perfektionisme
Jalousi og misundelse
Følelser af tomhed og meningsløshed
Manglende vitalitet og livsglæde
Kropsligt ubehag og udefinerbare smertetilstande
Nedsat evne til at mærke og udtrykke behov

Følelsesmæssige ustabile tilstande som følge af :

Uvished(i livssituation)
Tab(af nære og elskede personer)
Omfattende og stressende livsændringer
Chok og traumer
Voldtægt og seksuelle overgreb
Vold
Omsorgssvigt og forsømmelse
Traumatiseret barndom og utryg tilknytning
Misbrug og medmisbrug
Skilsmisse og adskillelse fra nære personer
Dødsfald (af nære personer)
Sygdom (egen eller nære andres)
Arbejdsløshed og mangelfuld økonomi
Utrygt arbejdsmiljø mm

at rumme, mærke og udtrykke sig selv

Se mere om hvad vi yder hjælp til under individuel terapi og parterapi og under os hver især:

Individuel Psykoterapi

Parterapi

Behandling af længerevarende stress, belastningsreaktioner, angst og traumer

Anne Thinggaard

Finn Toftlund

PARTERAPI

Når et par erkender, at de har forskellige forventninger til hinanden og ikke rigtig passer sammen, at de har udviklet sig i hver sin retning, at forholdet er en underskudsforretning, at den ene part er overbelastet, eller den ene part prioriterer karrieren og den anden ikke så meget, at de altid skændes osv. og at de stadig har en kærlighed til hinanden, men ikke ved egen hjælp kan kommer på plads med hinanden, så er parterapi oftest en god løsning.

Terapi kan give bedre muligheder for forholdet. Bedre end langsomt at blive en tør ørken, hvor der ikke længere er liv, spænding og tænding. Bedre end at det bliver et dagligt helvede på jorden med hyppige, endeløse og uforløste skænderier.

Terapi kan give mulighed for igen at se den anden med lidenskab og åbenhed, som et kærlighedsunder du bevidst kan udforske og blive udforsket af. Det Bevidste Ægteskab har nogen kaldt det

INDIVIDUEL TERAPI

Vi leder ikke så meget efter årsager eller skyld, som efter nye løsninger og “noget, du trænger til”. Vi udforsker, undersøger, vender og drejer for at lede efter en løsning og forløsning.

Vi tager ikke ansvaret for dit liv, men tilbyder dig følgeskab på din rejse frem imod dine mål.

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt.

Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.

Du føler sig måske umiddelbart motiveret for psykoterapi, men i praksis viser det sig ofte, at det psykiske forsvar er svært at rokke.

Det oprindelig Forsvar

Dette er oprindelig opbygget for at beskytte os mod stærk og lammende angst.

Hvis angsten for at komme i kontakt er stor, kan terapien enten tage længere tid, eller klienten vælger at stoppe terapien efter relativt kort tid, fordi angsten bliver for stærk.

Psykoterapien kan betragtes som er værksted, hvor man som klient tilegner sig nogle personlige kompetencer og resurser, der aldrig slides op.

Se også her: https://www.gomentor.dk/mentorer/finntoftlund

PSYKOTERAPEUTERNE
THINGGAARD & TOFTLUND

Meningen med livet er for os at elske og blive elsket, være nært forbundet med andre, sig selv, naturen og verden og at kunne være med til at værne om og passe på denne verden.

Når man ikke fortæller sin historie ”fortæller historien os” med terapeuten Stephen Grosz’ ord (“Det granskede liv”). Man udvikler symptomer, f.eks undgåelsesstrategier.

Vores valgmuligheder indskrænkes, og vi kommer til at handle på måder, der ikke er gode for hverken os eller andre. Vi reagerer med følelsesmæssige reaktioner, som vi ikke forstår. Vi går i stå, bliver isolerede og ude af stand til at rumme og forstå de følelser, der kunne give livet mening.

Hvad er et godt liv?

Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds. Både med sig selv, sine nære relationer og med sit arbejde og i sine arbejdsrelationer.

Dine kort- og langsigtede mål samt de rammer, du har om disse ting kommer på plads . Du begynder at leve efter dine personlige værdier.

Vi har begge oplevet at nærhed og forbundethed samt livsglæde og mening er muligt.

Terapi kan ofte kan være en virksom og sommetider nødvendig faktor i denne sammenhæng.