INDIVIDUEL PSYKOTERAPI

 Mål, motivation og kontrakt 

I Individuel terapi går man går ud fra, at klienten dybest set selv ved, hvad der er det rette at gøre, altså rummer sine egne “svar”, og at terapeuten først og fremmest skal vejlede klienten ved at stille de rigtige spørgsmål.

Terapeuten udarbejder sammen med klienten en mundtligt formuleret kontrakt, som beskriver formålet med terapien. Ud fra et indledende interview med klienten vil terapeuten vurdere, hvilken terapiform der vil være gavnlig.

Hvor lang tid terapien varer afhænger dels af klientens problematik, dels af hvor dybt klienten er parat til at gå.

En aktuelt opstået problematik kan for nogle klienter være relativt hurtig at løse, mens de samme problematikker for andre kan være komplicerede af tidligere  svigt, tab, traumer og lignende. Mennesker reagerer altså ikke ens, selvom de udsættes for det samme.

Hvor dybt klienten er parat til at gå kan afhænge mest af motivationen,og for nogens vedkommende dels af økonomien.

Klienten føler sig måske umiddelbart motiveret for psykoterapi, men i praksis viser det sig, at det psykiske forsvar er svært at rokke. Det psykiske forsvar er oprindelig opbygget for at beskytte os mod for stærk angst. Hvis angsten (for at komme i kontakt) altså er meget stor, kan terapien enten tage længere tid, eller klienten vælger at stoppe terapien efter relativt kort tid, nemlig når angsten bliver for stærk.

Psykoterapien kan betragtes som er værksted, hvor man som klient tilegner sig nogle personlige kompetencer, der aldrig slides op.

 Krop/gestaltanalyse og kortidsterapi. Mål

1. Krop/gestaltanalyse: at komme i kontakt med det du har brug for for at få et godt og tilfredstillende liv og i egentlig forstand blive de du er.(Se Den Paradoksale Forandringsteori)

2. Intensiv dynamisk korttidsterapi(herunder kognitive  tilgange og psykoedukation(hjælp til selvhjælp)

2a. Målet for terapien :    At klienten helt og fuldt kan rumme og udtrykke de følelser vedkommende har og føler i forhold til sig selv og andre mennesker og forstår disse følelsers betydning for sit liv og kan handle i forhold til dem og forstå egne (og andres) behov

Inspiration

Vi er  indspiret af Carl Rogers  :

“De tre kernebetingelser er for et godt terapeutisk forløb :

 1. terapeutens ubetinget positive anerkendelse af klienten, 2. terapeutens empatiske forståelse af klienten og 3. terapeutens kongruens.

Alle psykoterapeutiske retninger anerkender betydningen af disse betingelser for et vellykket terapiforløb, selvom de ofte bruger andre ord for dem (terapeutens accept af klienten, terapeutens ægthed eller integritet, f.eks.) og selvom de i deres omtale af dem demonstrerer en vis uvidenhed om den dybde og de implikationer disse begreber har i Rogers’ egen udformning af dem.

 Betydningen af de rogerianske kernebetingelser er også forskningsmæssigt dokumenteret, dels i Rogers’ og hans medarbejderes egen forskning i halvtresserne , dels i den megen senere forskning ,der dokumenterer de ”non-specifikke” faktorers eller terapeut-klient forholdets store betydning for udfaldet af et psykoterapeutisk forløb.

De fleste af vores terapeutiske uddannelser har vi taget på Institut for Gestaltanalyse:

www.ifga.dk (se også under terapier)

Institut for Gestaltanalyse

Den gamle lærergruppe gennem 25 år gik fra hinanden i 2013 og Institut for Gestaltanalyse blev nedlagt ved Niels Hoffmeyers pludselige død i 2015.

En stor del af den gamle lærerstab(Torben Thaulow, Bodil Dahl,  Karin Gyltner, Peter Wittenburg) har dannet et nyt institut. Se her: Psykoterapeutuddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen.com

Se også her:

https://www.gomentor.dk/mentorer/finntoftlund

Om Terapi

Parterapi

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi