Grunde til at søge terapi

Mangel på kontakt med følelser, mod og livsglæde

terapirum hos Psykoterapeuterne Thinggaard og Toftlund i Udbyneder https://psykoterapeuterne.me

Måske genkender du et eller flere af følgende udsagn:

        Jeg føler, jeg er gået i stå — arbejdsmæssigt eller privat

       Jeg har svært ved at føre det ud i livet, som jeg sætter mig for

      Jeg føler mig ofte ikke god nok, når jeg er sammen med andre

     Jeg føler mig ofte modløs og deprimeret, mangler overskud og livsglæde

     Jeg føler mig stresset , har præstations– eller eksamensangst

    Jeg har svært ved at tage kontakt til folk, jeg ikke kender — føler mig ensom og isoleret

     Jeg har svært ved at styre mit temperament/vrede

    Jeg savner nærhed i mit parforhold

    Jeg har vanskeligt ved at sige fra og sætte grænser i forhold til andre mennesker

Måske befinder du dig i en akut krise eller traume fremkaldt af:

En traumatisk begivenhed eller krise (f.eks overfald, sygdom, ulykke, fyring)

Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)

Langvarig sorg

Du ønsker personlig udvikling af dine ressourcer og relationer, hvor du lærer:

At udnytte din medfødte ressourcer og energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.

At få et tættere relation til de mennesker, der betyder mest for dig

At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.

Focus og mål i vores terapi :

“Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå …?”

fremfor: “Hvorfor gør du det, du gør?” .

Som terapeuter leder vi ikke efter årsager eller skyld, men efter nye løsninger og “noget, du trænger til” og dit nærvær.

Vi udforsker, undersøger, vender og drejer sammen med dig for at finde nye løsninger og forløsning.

Vi tager ikke over og overtager ikke ansvaret for dit liv!

Vi tilbyder dig følgeskab på din rejse frem imod dine mål.

Medansvar for sit eget liv

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt.

Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.

Vi tager udgangspunkt i her-og-nu og fokuserer på virkeligheden, som du oplever den

og hjælper med at skabe forandring indefra  i dit eget tempo.

Livskvalitet

Vi vil gerne hjælpe dig med at udvikle nære relationer til andre, så du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer (familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv) og dermed livskvalitet, som for os er:

at kunne sanse, mærke og rumme sig selv, dvs. den indre verden i samspil med omverdenen

at energien og lysten strømmer uhindret i kroppen

at kunne skabe kontakt med andre

at kunne udtrykke sig klart over for sin omverden

at kunne handle i forhold til tilfredsstillelsen af egne behov

at kunne skaffe sig indflydelse

at kunne sætte sig realistiske mål

at kunne handle i forhold til sine mål

at kunne skabe en god balance mellem langsigtede mål og hverdags-behov

Terapiens formål er at give det enkelte menneske en grundlæggende selvaccept, vilje og evne til ansvarlighed over for sig selv og omgivelserne, samt viden og færdigheder til at opstille realistiske mål og tilfredsstille egne behov i nuet.

Målet for terapien er for os bl.a :  At klienten helt og fuldt kan rumme og udtrykke de følelser vedkommende har og føler i forhold til sig selv og andre mennesker og forstår disse følelsers betydning for sit liv.

Desuden at vedkommende er i stand til at handle i forhold til dem og forstår egne og andres behov.

Se også her: Har du brug for terapi?

Mål og motivation

I Individuel terapi går man går ud fra, at klienten dybest set selv ved, hvad der er det rette at gøre, altså rummer sine egne “svar”, og at terapeuten først og fremmest skal vejlede klienten, ved at stille de rigtige spørgsmål. En anden del vil være at give klienten redskaber til at forstå egne problematikker og bliver i stand til at ændre sit liv. En hjælp til selvhjælp. Af nogle kaldet:

Psykoedukation

Denne er en undervisning med fokus på at opnå generel viden om og forståelse for de problemstillinger, som psykiske lidelser kan medføre og hvordan man kan takle disse udfordringer i hverdagen ved hjælp af konkrete redskaber som handlingsanvisninger, problemløsning og lignende.

Psykoedukation tilbydes blandt andet i forbindelse med:

  • ADHD og ADD
  • Angst
  • OCD
  • Personlighedsforstyrrelse

Terapeuten udarbejder sammen med klienten en mundtligt formuleret kontrakt, som beskriver formålet med terapien. Ud fra et indledende interview med klienten vil terapeuten vurdere, hvilken terapiform der vil være gavnlig.

Hvor lang tid terapien varer afhænger dels af klientens problematik, dels af hvor dybt klienten er parat til at gå.

En aktuelt opstået problematik kan for nogle klienter være relativt hurtig at løse, mens de samme problematikker for andre kan være komplicerede af tidligere  svigt, tab, traumer og lignende. Mennesker reagerer altså ikke ens, selvom de udsættes for det samme.

Klienten føler sig måske umiddelbart motiveret for psykoterapi, men i praksis viser det sig, at det psykiske forsvar er svært at rokke. Det psykiske forsvar er oprindelig opbygget for at beskytte os mod for stærk angst. Hvis angsten (for at komme i kontakt) altså er meget stor, kan terapien enten tage længere tid, eller klienten vælger at stoppe terapien efter relativt kort tid, nemlig når angsten bliver for stærk.

Psykoterapien kan betragtes som er værksted, hvor man som klient tilegner sig nogle personlige kompetencer, der aldrig slides op.

 Krop/gestaltanalyse og Intensiv Dynamisk Kortidsterapi

1. Krop/gestaltanalyse: at komme i kontakt med det du har brug for for at få et godt og tilfredstillende liv og i egentlig forstand blive de du er.(Se Den Paradoksale Forandringsteori)

2. Intensiv dynamisk korttidsterapi(herunder kognitive  tilgange og psykoedukation(hjælp til selvhjælp)

2a.  Målet for terapien :    At klienten helt og fuldt kan rumme og udtrykke de følelser vedkommende har og føler i forhold til sig selv og andre mennesker og forstår disse følelsers betydning for sit liv og kan handle i forhold til dem og forstå egne (og andres) behov.

Carl Rogers

Vi er inspireret af Carl Rogers tre kernebetingelser er for et godt terapeutisk forløb :

1. terapeutens ubetinget positive anerkendelse af klienten

2. terapeutens empatiske forståelse af klienten

3. terapeutens kongruens

Alle psykoterapeutiske retninger anerkender betydningen af disse betingelser for et vellykket terapiforløb, selvom de ofte bruger andre ord for dem (terapeutens accept af klienten, terapeutens ægthed eller integritet, f.eks.) og selvom de i deres omtale af dem demonstrerer en vis uvidenhed om den dybde og de implikationer disse begreber har i Rogers’ egen udformning af dem.

 Betydningen af de Rogerianske kernebetingelser er også forskningsmæssigt dokumenteret,: dels i Rogers’ og hans medarbejderes egen forskning i halvtresserne  og dels i den megen senere forskning, der dokumenterer de ”non-specifikke” faktorers eller terapeut-klient forholdets store betydning for udfaldet af et psykoterapeutisk forløb.

Vores Terapeutiske uddannelser

De fleste af vores terapeutiske uddannelser har vi taget på Institut for Gestaltanalyse herunder også uddannelsen Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Se Her

BjødstrupGruppens hjemmeside er nedlagt.
I stedet henvises til PsykoterapeutTræf gruppen på:

https://psyktraef.gestaltanalyse.dk/  og på facebook: https://www.facebook.com/groups/PsykoterapeutTraef/

Institut for Gestaltanalyse

Den gamle lærergruppe gennem 25 år gik fra hinanden i 2013 og Institut for Gestaltanalyse blev nedlagt ved Niels Hoffmeyers pludselige død i 2015.

En stor del af den gamle lærerstab(Torben Thaulow, Bodil Dahl,  Karin Gyltner, Peter Wittenburg) har dannet et nyt institut.

Se her: Psykoterapeutuddannelsen  

                                                                                           

Psykoterapeutuddannelsen.com

                       

 Psykoterapeutuddannelsen

Velling Koller

            Velling Koller vej 4

    8654 Bryrup